Ako vstúpiť do cirkvi

Kto sa môže stať členom cirkvi?

Ak sa chceš stať členom cirkvi Svedkovia Liehovovi a pomôcť nám tak cirkev oficiálne zaregistrovať, musíš byť občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. A samozrejme, musíš mať viac ako 18 rokov.

 

Ako vstúpim do cirkvi?

Ak spĺňaš tieto podmienky stiahni si a vytlač čestné vyhlásenie. Tam pravdivo a čitateľne, paličkovým písmom, vypíš svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo. Tieto údaje vyžaduje Ministerstvo kultúry a my sľubujeme, že ich nepoužijeme na nič iné, ako na registráciu cirkvi. Čestné vyhlásenie nezabudni na konci podpísať, vlož ho do obálky a pošli nám ho poštou. Prosíme, neposielaj ho doporučene, pretože to značne komplikuje vyzdvihnutie. Zásielky chodia priamo do P.O. Boxu, čiže zamknutej skrinky na pošte, od ktorej má kľúč iba Archnalej, takže sa nemusíš báť. Ideálne bude, ak sa pozbierate celá partia a pošlete nám ich naraz pokojne aj v jednej obálke. Ušetríte robotu sebe, tete poštárke a aj nám.

Naša adresa je:
Spolok všetkých zjetých, o.z.
P.O. Box 56
820 18 Bratislava 218

Máte krčmu, bar alebo klub? Organizujete divadlo, koncert, festival alebo iné kultúrne podujatie? Pomôžte nám, prosíme Vás, so zberom podpisov.

Ak vlastníte miesto, kde sa zvyknú Svedkovia Liehovovi stretávať, alebo organizujete kultúrnu akciu, kde sa ich zíde viac, pomôžte nám, prosíme Vás, so zberom podpisov. Vytlačte viac čestných vyhlásení a opýtajte sa ľudí, či by sa k nám nechceli pridať a podporiť dobrú vec. Pomôžte tak vrátiť peniaze naspäť do kultúry, odkiaľ ich cirkvi každý rok kradnú. Pozor! Nenechávajte už vyplnené čestné prehlásenia len tak voľne pohodené, napríklad na bare! Obsahujú citlivé údaje a musia byť riadne uschované! Ďakujeme.

Tu nájdete zoznam miest a chrámov, kde môžete čestné vyhlásenie vypísať, alebo odovzdať osobne.

Často kladené otázky

 

Môžem byť členom viacerých cirkví naraz?

Áno samozrejme. Zákon Slovenskej republiky ťa nijak neobmedzuje v tom, ku koľkým cirkvám sa prihlásiš. Ak sa pridáš k Svedkom Liehovovým, stále môžeš ostať členom napríklad Rímskokatolíckej cirkvi a mať sobáš v kostole. Rímskokatolícka cirkev totižto nemá odkiaľ zistiť, že si vyplnil toto čestné vyhlásenie alebo, že si sa v sčítaní ľudu pridal k inej cirkvi. Tieto údaje sú totižto chránené GDPR.

 

Budem môcť neskôr z cirkvi bez problémov vystúpiť?

Samozrejme. Pošleš nám e-mail na liehova@vypalen.sk a my ťa vyškrtneme.

 

Čo vlastne v čestnom vyhlásení podpisujem?

„Čestne vyhlasujem, že sa hlásim k cirkvi Svedkovia Liehovovi (ďalej len „Cirkev“), podporujem návrh na jej registráciu, som jej členom a podporovateľom, poznám základné články viery a jej učenie a som si vedomý práv a povinností, ktoré mi vyplývajú z členstva v tejto Cirkvi. Zároveň čestne vyhlasujem, že členovia prípravného výboru Cirkvi ma pred podpisom tohto čestného vyhlásenia dôkladne oboznámili so základnou charakteristikou zakladanej Cirkvi, s právami a povinnosťami členov danej Cirkvi, so základnými článkami viery a s jej učením, poslaním a územím, na ktorom hodlá pôsobiť. Taktiež čestne vyhlasujem, že pred podpisom tohto čestného vyhlásenia som mal možnosť dôkladne sa oboznámiť s učením danej Cirkvi ako jej základným dokumentom.“

Štruktúru cirkvi, naše učenie aj práva a povinnosti smädiaceho nájdeš v časti Učenie cirkvi.

Zvyšný text čestného vyhlásenia tvorí súhlas so spracovaním osobných údajov. My, ako cirkev Svedkov Liehovových, sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje poskytneme výhradne len Ministerstvu kultúry za účelom registrácie cirkvi a žiadnym iným tretím stranám.

 

Musí byť moje čestné vyhlásenie notársky overené?

Nie, stačí vlastnoručný podpis.

 

Dokedy môžem poslať moje čestné vyhlásenie?

Žiadny termín nemáme, takže čestné vyhlásenia budeme zbierať kým ich nebude 50 000.

 

Prečo nezbierame podpisy online?

Pri zbere podpisov na registráciu cirkvi sa nejedná o petíciu, ktoré ste si v poslednom čase zvykli podpisovať online. Preto sa nedá zbierať ani viac podpisov na jeden podpisový hárok. Každý z vás musí vyplniť a podpísať samostatné čestné vyhlásenie, ktoré nadobúda právoplatnosť až vašim vlastnoručným podpisom. Rovnako zbytočne nám budete posielať aj čestné prehlásenia, ktoré ste podpísali ručne, naskenovali a poslali emailom. Ani tie sa nerátajú.

Podpísať ho zatiaľ nemôžete ani vašim overeným, elektronickým podpisom. Z Ministerstva kultúry nám napísali, že to teoreticky možné je, ale oni sami nevedia ako to funguje a „Ako by sme tieto podpisy odovzdávali“. Sľúbili nám, že sa to pokúsia čo najrýchlejšie zistiť.

 

Prečo chceme registrovať cirkev?

Zákon č. 308/1991 Zb.

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

§ 1

(1) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru alebo byť bez náboženského vyznania.

(2) Každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byť bez vyznania.

(3) Nikoho nemožno nútiť vyznávať akúkoľvek náboženskú vieru alebo nútiť ho byť bez vyznania.

(4) Veriacim je na účely tohto zákona každý, kto vyznáva náboženskú vieru

Na základe tohto zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na svoje vierovyznanie a je jedno či verí v špagetové monštrum, Rytierov Jedy, alebo Mocného Liehovu. Podmienky registrovania novej cirkvi sú však nastavené tak absurdne, že je takmer nemožné ich splniť. Podmienky totižto nie sú pre všetkých rovnaké. Až 13 z 18 už registrovaných cirkví nespĺňa podmienku 50 000 veriacich, ktorú musí splniť každá nová cirkev. Cirkvi skrátka k svojmu korýtku peňazí, ktoré dostávajú od štátu nechcú pustiť nikoho ďalšieho. Práve na túto neprávosť a nezmyselnosť chceme poukázať. My, ako Svedkovia Liehovovi, máme podľa zákona rovnaké právo byť zaregistrovaná a štátom uznaná cirkev, ako každá iná cirkev.

 

Čo spravíme s peniazmi, ktoré dostaneme od štátu?

Cirkvi každoročne vezmú z rozpočtu Ministerstva kultúry približne  56 000 000€, čo je značná čiastka a očividne v kultúre chýba. Ak by sa nám podarilo cirkev oficiálne zaregistrovať stali by sme sa piatou najväčšou cirkvou na Slovenku s dotáciou od štátu približne 5 500 000€ ročne.

Tieto peniaze chceme vrátiť naspäť do kultúry, kam patria. Radi by sme v každom meste otvorili chrám, teda klub, do ktorého by sme prinášali kultúru v podobe koncertov, divadiel, diskusií, filmových klubov a podobne. Ďalej by sme chceli otvoriť vlastný grantový program, cez ktorý by sme podporili už fungujúce kultúrne telesá.

Našim cieľom nie je nabádať na zvýšenú konzumáciu alkoholu. Práve naopak. Do nekultúrneho pitia chceme vniesť kultúru aby každý, kto už pije alkohol, pil s vierou, ale hlavne s mierou a rozumom. V budúcnosti by sme preto chceli za peniaze získané od štátu otvoriť centrá na pomoc obetiam alkoholu, týraným deťom a ženám a protialkoholické liečebne.

Viac sa dozvieš v rozhovore s Archnalejom Gabrilejom.

 

Prečo sa nemôžu zapojiť piči a pičky z Českej republiky?

Rozkaz zněl jasně:

Zákon č. 308/1991 Zb.

§ 12

Návrh na registráciu obsahuje:

  1. d) čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel;

Drahí naši českí smädiaci, je nám to ľúto, ale podľa zákona sa do registrácie cirkvi na Slovensku nemôžete zapojiť. Liehužiaľ si ani my, ako občania Slovenskej republiky, nemôžeme zaregistrovať cirkev v Čechách, takže registráciu u vás neplánujeme. Jedine žeby sa podujal niekto, kto by to u vás dal celé dokopy a zobral na seba. To znamená, naštudoval zákon, vyzbieral podpisy… Je s tým roboty ako na kostole. Doslova. Ak si trúfaš, tak napíš na liehova@vypalen.sk

 

Ako môžem pomôcť?

Ďakujeme Vám za všetky ponuky na pomoc, ktoré od Vás dostávame. Momentálne však potrebujeme pomôcť hlavne so zberom podpisov. Ak nám chcete pomôcť, zorganizujte iniciatívu. Opýtajte sa rodiny, kamarátov, spolupičov, kolegov, susedov a podobne, či sa k vám nechcú pridať. Vytlačte čestné vyhlásenia, pozbierajte ich koľko sa bude dať a pošlite nám ich pokojne aj naraz v jednej obálke. Najvyšší level je, keď budete chodiť klopať od dverí k dverám, že nesiete radostnú novinu. Samozrejme nechoďte s prázdnymi rukami. Ďakujeme a nech Vás Liehova sprevádza.