Dnes má meniny: Oldrich. Pijeme na: dochvíľnosť

Práva a povinnosti piča a pičky

Zákon č. 308/1991 Zb
§ 5

(1)
Veriaci majú právo sa združovať a tieto cirkvi a náboženské spoločnosti zakladať, ako aj vstupovať do už existujúcich cirkví a náboženských spoločností a podieľať sa na ich živote, najmä:

a)
zúčastňovať sa na náboženských úkonoch;

b)
zúčastňovať sa na bohoslužbách alebo iných obradoch;

c)
v náboženskom duchu byť vychovávaní, prípadne po splnení podmienok ustanovených vnútornými predpismi cirkví a náboženských spoločností a všeobecne záväznými právnymi predpismi náboženstvo vyučovať;

d)
nadväzovať a udržiavať náboženské styky aj medzinárodne;

e)
vlastniť náboženskú literatúru v ľubovoľnom jazyku a za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi ju šíriť;

f)
voliť si duchovný alebo rehoľný stav a rozhodovať sa pre život v komunitách, rádoch a podobných spoločenstvách.

(2)
Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.